Βασικές πληροφορίες

Πρόγραμμα: AMIF
Θέμα: AMIF-2016-AG-INTE-01: INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS
Είδος Δράσης: AMIF-AG (AMIF Action Grant)
Τίτλος ΈργουΠαραγωγή κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου για Υπηκόους Τρίτων Χωρών
Ακρωνύμιο: Mingle
Ημερομηνία Έναρξης: 01/01/2018
Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2019

Αποποίηση Ευθυνών: Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το Κονδύλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ενσωμάτωση (AMIF). Η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Αποποίηση Ευθυνών: «Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συγγραφέως και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη αυτού/αυτής.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή».