Φιλοσοφία

To MINGLE είναι ένα έργο το οποίο εμπλέκει και δραστηριοποιεί ομάδες τόσο ντόπιων, όσο και Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ). Δρώντας μέσω τοπικών κοινωνικών φορέων, στοχεύει στη διευκόλυνση της ενεργού ιθαγένειας, αναπτύσσοντας το Κοινωνικό Κεφάλαιο (ΚΚ) και το Ανθρώπινο Κεφάλαιο (ΑΚ) για τους ΥΤΧ, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα ενσωμάτωσης μέσω παρεμβάσεων σε 500 ντόπιους υπηκόους και 500 ΥΤΧ σε 5 χώρες.

Με τον όρο Κοινωνικό Κεφάλαιο εννοούμε τα κοινωνικά δίκτυα ή τις κοινωνικές σχέσεις που έχουν παραγωγικά οφέλη.  Ως Ανθρώπινο Κεφάλαιο ορίζεται το απόθεμα των γνώσεων, των συνηθειών, των κοινωνικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών προσωπικότητας, που πραγματώνεται στην ικανότητα εκτέλεσης εργασίας, ώστε να παράγεται οικονομική αξία.

Τα πιο κοινά στοιχεία του κοινωνικού κεφαλαίου (ΚΚ) που συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη περιλαμβάνουν την οικογενειακή / φιλική υποστήριξη και τις κοινωνικές διασυνδέσεις. Επιπλέον, το κοινωνικό κεφάλαιο και η εμπιστοσύνη θεωρούνται καταλύτες για τη συμμετοχή των πολιτών.
Επιπλέον, αν και το κοινωνικό κεφάλαιο διευκολύνει την ένταξη, δεν μπορεί να αντικαταστήσει ζωτικά στοιχεία του ανθρώπινου κεφαλαίου (ΑΚ), όπως αναγνωρισμένες δεξιότητες και διαπιστευτήρια, επομένως τέτοιες δεξιότητες θα παρέχονται επίσης στο έργο MINGLE.

Η ενίσχυση του HC θα επιτευχθεί μέσω:

  1. Εκπαίδευσης σε οριζόντιες δεξιότητες, όπως γλώσσα, διαπολιτισμική επικοινωνία, καθώς και κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες.
  2. Επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και σε ιδρύματα, καθώς και συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, με στόχο την απόκτηση περαιτέρω γνώσης πάνω στην κουλτούρα του οικοδεσπότη και την ενίσχυση της θεσμικής εμπιστοσύνης.

Όσον αφορά στο κοινωνικό κεφάλαιο (ΚΚ), το έργο θα εστιάσει στην ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων και σχέσεων μεταξύ TCNs και ντόπιων, μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων όπως:

  1. Εκδηλώσεις (εμπειρίες MINGLING) με στόχο την προώθηση του κοινού ανθρώπινου στοιχείου για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους ντόπιους (συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των τοπικών αρχών), μέσω της ανταλλαγής ιστοριών, αντικειμένων κοινής πολιτιστικής σημασίας, παιχνιδιών κλπ. Στις εκδηλώσεις αυτές, οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συνάψουν δεσμούς με τους ντόπιους, συσσωρεύοντας έτσι κοινωνικό κεφάλαιο με τη μορφή δικτύωσης και προσωπικών διασυνδέσεων.
  2. Καθοδήγηση: Οι ντόπιοι θα συνεργαστούν / αντιστοιχιστούν με ΥΤΧ και θα υλοποιηθούν συνεδρίες καθοδήγησης, το περιεχόμενο των οποίων θα εξατομικευθεί, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου.

Η καθοδήγηση έχει περισσότερα οφέλη από την απλή συμβολή στην επίλυση των αναγκών των ΥΤΧ. Οδηγεί σε μεγαλύτερη δεκτικότητα, αλλαγή νοοτροπίας και αύξηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης και για τα δύο μέρη.

Το έργο MINGLE ανταποκρίνεται σε πολλές δράσεις, όπως αυτές αναφέρονται στις προτεραιότητες του προγράμματος AMIF, μεταξύ των οποίων:

  1. Η ανάγκη προώθησης καινοτόμων δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των ΥΤΧ σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες και στην πολιτιστική ζωή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός φάσματος δραστηριοτήτων που τελικά αποσκοπούν στην ενεργό συμμετοχή και ιθαγένεια, στην ανάπτυξη του ΚΚ (εμπειρίες κοινωνικοποίησης και καθοδήγησης), του ΑΚ (γλωσσικά, κοινωνικά / πολιτικά και διαπολιτισμικά εργαστήρια) και στην οικοδόμηση κοινωνικής / πολιτικής εμπιστοσύνης, η οποία με τη σειρά της, θα συμβάλει τελικά στην εξομάλυνση της ένταξης. Σχετικοί πόροι (υλικό κατάρτισης, οδηγοί κλπ.) αναπτύσσονται για την υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
  2. Την ανάγκη “προώθησης ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών και ανάπτυξης ικανοτήτων βάση επιτυχούς δράσης, για την αύξηση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές δραστηριότητες της πολιτιστικής ζωής”. Ανταποκρινόμαστε σε αυτή την πρόσκληση προσπαθώντας να αναπτύξουμε μηχανισμούς και καινοτόμες μεθοδολογίες, προκειμένου να δημιουργήσουμε ΚΚ και εμπιστοσύνη για τους υπηκόους τρίτων χωρών, τα οποία θεωρούνται ουσιαστικά όσον αφορά την ενεργό κοινωνική συμμετοχή.
  3. Την ανάγκη «να στηριχθεί η δημιουργία ικανοτήτων στις κοινότητες υποδοχής, ιδίως για τους παρόχους υπηρεσιών». Η ανάγκη αυτή αντιμετωπίζεται μέσω της συμμετοχής των ντόπιων –  και ιδιαίτερα των εκπροσώπων των τοπικών αρχών – σε βασικές δραστηριότητες του έργου, οι οποίες στοχεύουν στην κατάρτιση τους σε διαπολιτισμικές δεξιότητες, καθοδήγηση κ.λπ.

Σε βραχυ- μεσο-πρόθεσμο ορίζοντα, 1000 άτομα (500 ΥΤΧ & 500 ντόπιοι σε 5 χώρες) θα ωφεληθούν από μια σειρά καινοτόμων δραστηριοτήτων / εργαστηρίων, τα οποία βασίζονται αποτελέσματα επιτυχημένων έργων (Ħwawar u Fjuri, EMKIT, πολυπολιτισμικά εργαστήρια για εργοδότες και γλωσσική κατάρτιση με χρήση η μεθοδολογία CLIL). To κληροδότημα του έργου διασφαλίζεται μέσω της ανάπτυξης της πλατφόρμας “How to Mingle” (HtM), η οποία παρέχει μια ολιστική προσέγγιση για τους συμμετέχοντες σχετικά με τον τρόπο αναπαραγωγής / επανάληψης όλων των ενεργειών του έργου, προκειμένου να ενισχυθεί το HC και το SC για τους υπηκόους τρίτων χωρών μέσω παρεμβάσεων τόσο σε υπηκόους τρίτων χωρών όσο και σε ντόπιους. Όλα το υλικό που αναπτύσσεται (οδηγοί διοργανωτών, εκπαιδευτικό υλικό, εργαλείο αξιολόγησης, οδηγός βήμα-προς-βήμα για δραστηριότητες που υλοποιούνται από συμβούλους κ.λπ.) θα είναι επίσης διαθέσιμα στην πλατφόρμα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι εταίροι επιλέχθηκαν με προσοχή (η σύμπραξη περιλαμβάνει δήμους / οργανισμούς που συνδέονται με δήμους, οργανισμούς με τεράστια εμπειρία στην παροχή κατάρτισης σε ΥΤΧ και με καλά ανεπτυγμένα δίκτυα εταίρων σε ολόκληρη την ΕΕ), γεγονός που εξασφαλίζει τη διάδοση της πλατφόρμας HtM. Επιπλέον, η πλατφόρμα HtM θα παρουσιαστεί σε μια διεθνή διάσκεψη, όπου θα προσκληθούν τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του προγράμματος. Τέλος, καθώς αναγνωρίζουμε τη δύναμη του Διαδικτύου, στοχεύουμε να χρησιμοποιήσουμε Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης, έτσι ώστε η πλατφόρμα HtM να εμφανίζεται στην 1η σελίδα των αποτελεσμάτων όταν αναζητούνται συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά. Φιλοδοξούμε να καταστήσουμε την πλατφόρμα HtM ως σημείο αναφοράς για τους φορείς που ασχολούνται με την ενσωμάτωση των TCN.