Bakgrund

MINGLE arbetar både på nivå med lokalinvånare (LCs) och med tredjelandsmedborgare (TCNs).  Genom att arbeta med hjälp av lokala sociala aktörer syftar projektet till att främja aktivt medborgarskap genom att utveckla socialt kapital (SC) och mänskligt kapital (HC) för TCNs för att förbättra integrationskapaciteten med hjälp av interventioner för 500 lokalinvånare och 500 TCNs i fem länder.

Med SC menar vi sociala nätverk eller sociala relationer som har produktiva förmåner. HC avser kunskap, vanor, sociala och personliga attribut, som förkroppsligas i förmågan att utföra arbete för att producera ekonomiskt värde.

De vanligaste elementen av socialt kapital (SC) som bidrar till jämn integration omfattar stöd från familj och vänner och kontakter i samhället. Dessutom anses SC och tillit vara katalysatorer för medborgarskapsengagemang. Dessutom, även om socialt kapital främjar integration, så kan det inte ersätta viktiga element i mänskligt kapital så som erkända färdigheter och certifikat, därför kommer sådana färdigheter också att tillhandahållas i MINGLE-projektet.

Förstärkning av HC kommer att uppnås genom:

  1. Utbildning i horisontella färdigheter, så som språk, interkulturell kommunikation samt social och medborgerlig kompetens.
  2. Att besöka kulturella platser samt institut, och delta i kulturella aktiviteter vilket syftar till att öka kunskapen om värdkulturen och nära institutionell tillit.

Vad gäller SC kommer projektet att arbeta med utveckling av sociala nätverk mellan TCNs och lokalinvånare, med hjälp av innovativa interventioner som:

  1. Evenemang (MINGLING experiences) som syftar till att främja det gemensamma mänskliga elementet för TCNs och lokalinvånare (inklusive representanter för lokala myndigheter), med hjälp av historiedelande, objekt med gemensam kulturell betydelse, lekar etc. I dessa evenemang kommer TCNs att träffa och knyta an till lokalinvånare och därigenom samla in SC i form av nätverk och personliga kontakter.
  2. Mentorskap: Lokalinvånare kommer att matchas ihop med TCNs och mentorsessioner kommer att hållas, där innehållet kommer att personaliseras beroende på behoven hos den som blir handledd.

Mentorskapet har fler förmåner än att bara bidra till lösningen för TCNs behov; det leder till en större öppenhet, en förändring i mentaliteten och en ökning av social tillit för båda parter.

MINGLE-projektet besvarar olika uppmaningar till handling, så som uttrycks i AMIFs uppmaningsprioriteringar, inklusive:

  1. Behovet av att främja innovativa åtgärder för att öka TCNs deltagande i pedagogiska och sociala aktiviteter och kulturliv. Detta uppnås genom en rad aktiviteter som i slutändan syftar till aktivt deltagande och medborgarskap, genom att utveckla SC (mingling experiences och mentorskap), HC (språk, sociala och medborgerliga samt interkulturella workshoppar) och byggandet av social/politisk tillit som i sin tur slutligen kommer att bidra till en jämnare integration. Relevanta resurser (utbildningsmaterial, guider etc.) utvecklas för att implementera ovanstående aktiviteter.
  2. Behovet av att “fostra kunskaps- och upplevelsedelande och kapacitetspåbyggnad för lyckade åtgärder för att öka tredjelandsmedborgarnas deltagande i samhället, med särskilt fokus på sociala aktiviteter i kulturlivet”. Vi besvarar denna utmaning genom att försöka att utveckla mekanismer och innovativa metoder för att kunna generera SC och tillit för TCNs, där båda anses vara mycket viktiga för aktivt socialt deltagande.
  3. Behovet av att “stötta kapacitetspåbyggnad i mottagarsamhällena, särskilt för tjänsteleverantörer”. Detta behov tacklas genom lokalinvånarnas deltagande och särskilt representanter från lokala myndigheter i projektets kärnaktiviteter som syftar till att utbilda dem i interkulturella färdigheter, mentorskap etc.

På kort och mellanlång sikt kommer 1 000 personer (500 TCNs och 500 lokalinvånare i 5 länder) att gynnas av en rad innovativa aktiviteter/workshoppar som byggts på lyckade projektresultat (Ħwawar u Fjuri, EMKIT, multikulturella workshoppar för arbetsgivare och språkträning med hjälp av CLIL-metoden). Projektets fortlevnad säkerställs med hjälp av plattformen “How to MINGLE” som ger intressenterna en holistisk syn på hur projektåtgärderna kan reproduceras/upprepas för att kunna förstärka HC och SC för TCNs med hjälp av interventioner för både TCNs och lokalinvånare. Allt material som tas fram (kontaktpersonens guide, utbildningsmaterial, utvärderingsverktyg, steg-för-steg-guide för aktiviteter som genomförs av mentorer etc) kommer också att finnas tillgängligt på plattformen. Det bör också noteras att parterna noggrant har valts ut (partnerskapet omfattar kommuner/organisationer knutna till kommuner, organisationer med lång erfarenhet av att ge TCNs-utbildningar och med välutvecklade partnernätverk i EU) vilket säkerställer spridningen av HtM-plattformen. Dessutom kommer HtM-plattformen att presenteras på en internationell konferens där viktiga intressenter kommer att bjudas in. Slutligen, när vi erkänner internets makt, siktar vi på att använda SEO (sökmotoroptimering) så att HtM-plattformen kommer att listas på den första resultatsidan när man söker på specifika nyckelord. Det är vår ambition att göra HtM-plattformen till referensplats för intressenter som arbetar med integration av TCNs.