اطلاعات کلیدی پروژه

برنامه: AMIF

 

عنوان: AMIF-2016-AG-INTE-01 یکپارچه سازی شهروندان کشورهای ثالث

 

نوع فعالیت: AMIF-AG (AMIF Action Grant)

 

عنوان پروژه: ایجاد سرمایه اجتماعی و انسانی برای شهروندان کشورهای ثالث

 

نام اختصاری پروژه: مینگل (MINGLE)

 

تاریخ شروع: 1/1/2018

 

تاریخ پایان: 31/12/2019

 

تکذیبیه: این پروژه از سوی صندوق پناهندگی، مهاجرت و یکپارچه سازی  اتحادیه اروپا  (AMIF) تأمین مالی می شود. مطالب چاپ شده تنها دیدگاههای  نویسنده آن را منعکس می سازد و اتحادیه اروپا مسئولیتی در قبال شیوه استفاده از اطلاعات مندرج بر عهده نمی گیرد.

 

تکذیبیه: “محتوای مطالب چاپ شده تنها بیانگر دیدگاههای نویسنده آن است و صرفاٌ وی در قبال آنها مسئول است. اتحادیه اروپا هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده از محتوای این اطلاعات را نمی پذیرد.”