مقدمه: مینگل (MINGLE)  هم درسطح شهروندان بومی (Lcs) و هم در سطح شهروندان کشورهای ثالث(TCNs)  فعالیت می کند. هدف آن تسهیل شهروندی فعال از رهگذر کار با نمایندگان اجتماعی محلی از طریق ایجاد سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی برای شهروندان کشورهای ثالث(TCNs)  است تا در 5 کشور ظرفیت یکپارچه سازی را از طریق دخالت دادن 500 نفر از شهروندان بومی و 500 نفر از شهروندان کشورهای ثالث(TCNs)  بهبود بخشد.