برنامه و مواذ آموزشی ( کتابچه راهنما به همراه تمرینات) برای شهروندان بومی و ((TCNs شهروندان کشور های ثالث

The Curricula is based on innovative methodological tools and principles of adult learning

 

View more

برنامه آموزشی  که بر اساس ابزارها ی روش تدریس  مبتکرانه و اصول یادگیری برای بزرگسالان بنیان گذاری شده است.
Training Curricula and Materials (Manuals with exercises) for Locals and TCNs

 

Specialised curricula and training materials for multiculturalism promotion and Local Language lessons for TCNs will be used. The curricula and materials (manuals with exercises) are based on innovative methodological tools and the principles of adult learning (one for each different level of CEFR for each different language)  and will be adjusted for each language course (four languages, Local Language, German, Spanish, Swedish) as well as. The curriculum on the promotion of multiculturalism will introduce all social and civic skills as well as intercultural communication.

 

Training Curricula (hyperlink)

Language training Curricula

 

Training Materials (hyperlink)

Language training material

برنامه و مواد آموزشی ( کتاب راهنما به همراه تمرینات) برای افرا د محلی و( (TCNs   شهروندان کشورهای ثالث

 

از برنامه آموزشی و مواد درسی ویژه برای ترویج چند فرهنگی و تدریس زبان محلی/ بومی به شهروندان کشور های ثالث استفاده خواهد شد.برنامه و مواد آموزشی  (کتاب راهنما به همراه تمرینات) بر اسا س ابزرهای روش تدریس مبتکرانه  و اصول یادگیری برای بزرگسالان بنیان گذاری شده اند( هر کدام بنا بر چهارچوب  ارجاعی مشتر ک اروپا برای سنجش و طبقه بندی زبان ها (CEFR ) برای هر زبان ) و به هر کلاس زبان تنظیم خواهند گردید ( چهار زبان که شامل زبان بومی , آلمانی, اسپانیایی , سوئدی  می باشند) برنامه درسی ترویج چند فرهنگی  تمامی توانایی های اجتماعی و مدنی , به علاوه مکالمه میان فرهنگی را معرفی خواهد نمود.

برنامه درسی (لینک ورود)

برنامه درسی آموزش زبان

مواد درسی  (لینک ورود)

مواد درسی آموزش زبان

 

 

 

راهنمای  روش شناختی  برای مربیان

 

دستور العمل گام به گام در خصوص اجرای فعالیت ها با  تاکید بر عناصر مشترکی که انسان ها را به هم  پیوست می دهد.
راهنمای روش شناختی برای تسهیل کنندگان

 

پروژه مینگل (Mingle)  گسترش یک راهنمای روش شناختی را دربر دارد که تفسیر عمیقی از مفهوم ” شباهتهای انسانی ”  را فراهم می سازد که تجربیات مینگلینگ ) MINGLING EXPERIENCES ( نیز بر مبنای آن بنا شده اند  که دستور العمل های گام به گام برای اجرای فعالیت ها را نیز در بر می گیرد . فعالیت هایی مانند تمرینات آشنایی/ پیوند , بازی , ارتباط راحت، داستان سرایی و غیره.  این کتاب راهنما  مربیان  را در ارتباط با نتیجه گیری از فعالیت های انجام شده با تاکید بر عناصری که میان انسان ها مشترک بوده و انسان ها را به هم پیوند میدهد ,تعلیم می دهد.( مانند عناصر فرهنگی , نگرش و دیدگاهای  مشترک)

راهنمای روش شناختی  (لینک ورود)

 

 

 

آموزش آزمایشی

 

به منظور انجام آزمایشی پروژه ابزار ارزیابی توانایی های زبانی مینگل ( Mingle) که همکاران طراحی نموده اند, هر همکار میزبانی یک گروه کاری را به منظور بررسی ابزار ارزیابی , برنامه آموزشی و کتابچه  راهنما به همراه تمرینات و مواد آموزشی  طراحی شده  را بر عهده خواهد داشت. این پروسه تا آخر ماه ژوئن 2018 طول خواهد کشید.

اگر مایل به شرکت در گروه کاری می باشید یا مایل هستید تا در این مورد  اطلاعات بیشتری کسب نمایید  و ساکن  یکی از کشور های همکار پروژه نیز می باشید , خواهشمندیم با گزینه مناسب تماس حاصل فرمایید.

قبرس Christiana Knais, Roula Georgopoulou

اسپانیا Angel Javier Farto López, Ana Maria Gonzalez Pescador

یونان:Vaso AnastasopoulouEvangelia

سوئد  Yevgeniya Averhead, Nastaran Almasi

آلمان:  Olaf Melchior, Jasmin Zouizi