فارسی

مینگل (MINGLE)  هم درسطح شهروندان بومی (Lcs) و هم در سطح شهروندان کشورهای ثالث(TCNs)  فعالیت می کند. هدف آن تسهیل شهروندی فعال از رهگذر کار با نمایندگان اجتماعی محلی بوسیله ایجاد سرمایه اجتماعی(SC)  و سرمایه انسانی (HC) برای شهروندان کشورهای ثالث(TCNs)  است تا در 5 کشور از طریق دخالت دادن 500 نفر از شهروندان بومی و 500 نفر از شهروندان کشورهای ثالث(TCNs)  ظرفیت یکپارچه سازی را بهبود بخشد.

 

منظور ما از SC آن شبکه های اجتماعی یا روابط اجتماعی است که مزایای سازنده دارند. HC بصورت مجموعه ای از آگاهیها، عادات و ویژگیهای شخصیتی و اجتماعی تعریف می شود که در توانایی انجام کار به منظور تولید ارزش اقتصادی تبلور می یابند.

 

رایجترین عناصر سرمایه اجتماعی (SC) که در سهولت یکپارچه سازی نقش بازی می کنند پشتیبانی خانواده/ دوستان و ارتباطات اجتماعی را دربر می گیرد. افزون بر آن، سرمایه اجتماعی(SC ) و اعتماد به مثابه کاتالیزور در مشارکتهای مدنی درنظر گرفته می شوند. بعلاوه، گرچه سرمایه اجتماعی یکپارچه سازی را تسهیل می کند اما نمی تواند جایگزین عناصر حیاتی سرمایه انسانی (HC) همچون اعتبارات و مهارتهای شناخته شده گردد از اینرو چنین مهارتهایی نیز در پروژه مینگل (MINGLE)  لحاظ شده اند.

 

تقویت سرمایه انسانی (HC) از طرق زیر حاصل می شود:

1.       آموزش مهارتهای افقی مانند زبان، ارتباطات میان فرهنگی همچنین مهارتهای اجتماعی و مدنی.

2.       بازدید از نهادها و مکانهای فرهنگی، شرکت در فعالیتهای فرهنگی با هدف افزایش آگاهی از فرهنگ میزبان و پرورش اعتماد نهادی.

 

در مورد سرمایه اجتماعی(SCاین پروژه بر روی گسترش شبکه های اجتماعی و روابط مابین شهروندان کشورهای ثالث(TCNs)  و شهروندان بومی کار می کند که از طریق مداخلات خلاقانه ای صورت می گیرد، همچون:

 

1.       برگزاری مراسم ( تجربه عملی ادغام) با هدف تبلیغ عنصر انسانی مشترک برای شهروندان کشورهای ثالث(TCNs)  و شهروندان بومی (منجمله نمایندگانی از مسئولین محلی) و از طریق در میان گزاردن داستانها همچنین موضوعاتی که دارای اهمیت فرهنگی مشترک هستند، بازیها و غیره. در این مراسم شهروندان کشورهای ثالث(TCNs)  با شهروندان بومی دیدار و پیوند برقرار می کنند تا در قالب شبکه ها و ارتباطات شخصی به گردآوری سرمایه اجتماعی (SC) بپردازند.

2.       مشاوره: تطابق میان شهروندان بومی و شهروندان کشورهای ثالث(TCNs)  و جلسات مشاوره به مورد اجرا گزارده می شوند که محتوای آنها بر اساس نیاز هر مشورت گبرنده شخصی سازی می شود.

 

مشاوره مزایایی بیش از مشارکت صرف در حل نیازهای شهروندان کشورهای ثالث(TCNs)  دارد و به پذیراشدن بیشتر، دگرگونی در طرز تفکر و افزایش اعتماد اجتماعی برای هردو طرف منجر می شود.

 

 

بیشتر بخوانید
پروژه مینگل (MINGLE) پاسخگوی فراخوانهای عملی گوناگونی است که چنانکه در اولویت بندیهای  AMIF آمده است عبارتند از:

1.  نیاز بهتبلیغات مبتکرانه جهت مشارکت شهروندان کشورهای ثالث (TCNs) در فعالیتهای آموزشی و اجتماعی و حیات فرهنگی“. این مهم از رهگذر فعالیتهایی به دست می آید که هدف آنها مشارکت و شهروندی فعال از طریق ایجاد سرمایه اجتماعی (SC) (مشاوره و تجربه عملی ادغام)، سرمایه انسانی (HC) (کارورزگاههای عملی زبان، اجتماعی، مدنی و میان فرهنگی) و بناسازی اعتماد اجتماعی/ سیاسی است که اینها نیز در نهایت و به نوبه خود به سهولت در یکپارچه سازی کمک خواهند کرد. منابع مرتبط (مواد آموزشی، راهنمایی و غیره) جهت تحقق فعالیتهای بالا تهیه می شوند.

2.  نیاز به ترویج مشارکت تجربی و علمی همچنین ظرفیت سازی در جهت اقدامات موفقی که مشارکت شهروندان کشورهای ثالث (TCNs) در جامعه را به ویژه با تمرکز بر فعالیتهای اجتماعی در حیات فرهنگی افزایش دهد “. ما با تلاش در راستای گسترش مکانیزمها و شیوه های تحقیقی به منظور ایجاد سرمایه اجتماعی (SC) و جلب اعتماد برای شهروندان کشورهای ثالث (TCNs) به این مهم پاسخ می دهیم که این هردو در جهت مشارکت اجتماعی فعال ضروری در نظر گرفته می شوند.

3.  نیاز به پشتیبانی جهت ظرفیت سازی در گروههای دریافت کننده به ویژه در رابطه با سرویس دهندگان. این نیاز از طریق مشارکت شهروندان بومی و به ویژه نمایندگان مسئولین محلی در فعالیتهای اصلی پروژه انجام می شود که با هدف آموزش آنها در مهارتهای میان فرهنگی و مشاوره صورت می گیرد.

 

در کوتاه و میان مدت 1000 نفر (500 نفر از شهروندان کشورهای ثالث (TCNs) و 500 نفر از شهروندان بومی در 5 کشور) از گستره ای از فعالیتها/ کارورزگاههای عملی مبتکرانه سود خواهند برد که بر پایه نتایج موفق پروژه (Ħwawar u Fjuri, EMKIT، کارورزگاههای چندفرهنگی برای کارفرمایان و آموزش زبان با استفاده از روش CLIL) بنا نهاده شده اند. میراث این پروژه از رهگذر ایجاد پلت فورم “شیوه مینگل (MINGLE)” تضمین می شود که در مورد چگونگی تکثیر/ تکرار تمامی اقدامات پروژه در راستای اجرای سرمایه انسانی (HC)  و سرمایه اجتماعی (SC) برای شهروندان کشورهای ثالث (TCNs) و با دخالت دادن هر دو گروه شهروندان کشورهای ثالث (TCNs) و شهروندان بومی، نگرشی جامع به سهامداران ارائه می دهد. تمامی موادی که ایجاد شده اند (راهنماهای تسهیل کننده، مواد آموزشی، ابزارهای ارزیابی، راهنمای قدم به قدم برای فعالیتهایی که مشاوران انجام می دهند و غیره) نیز بر روی پلت فورم در دسترس خواهند بود. لازم به ذکر است که تمامی همکاران با دقت برگزیده شده اند (همکاری شامل شهرداریها/ سازمانهایی که با شهرداریها مرتبطند، سازمانهایی با تجارب گسترده در ارائه آموزش به شهروندان کشورهای ثالث (TCNs) برخوردار از شبکه های بسیار گسترده همکاری در سرتاسر اتحادیه اروپا) که انتشار پلت فورم HtM را تضمین می کند. افزون بر این، پلت فورم HtM در یک گردهمایی بین المللی که سهامداران کلیدی به آن دعوت می شوند، ارائه خواهد گردید. نهایتاً، در پرتو شناخت قدرت اینترنت هدف ما بر این است که از بهینه سازی موتور جستجو بهره برده و پلت فورم HtM را در فهرست صفحه اول نتایج حاصل از جستجوی کلمات کلیدی مشخص بگنجانیم. هدف والای ما این است که پلت فورم HtM را برای سهامدارانی که بر روی یکپارچه سازی شهروندان کشورهای ثالث (TCNs) کار می کنند به نقطه ای مرجع تبدیل کنیم.

 

کمتر بخوانید