Πακέτα εργασίας και παραδοτέα

ΠΕ1: Ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη υλοποίηση του έργου.

Αποτελέσματα:
Ο1.1. Εργαστήριο εταίρων για την ανταλλαγή προηγούμενων εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών

Παραδοτέα:
D1.1. Καταγραφή εμπειριών και καλών πρακτικών σε κάθε Χώρα-εταίρο που σχετίζεται με το επίκεντρο του έργου MINGLE (εθνικές εκθέσεις)
D1.2. Συνολική έκθεση

ΠΕ2: Ταυτοποίηση των μεταναστών, των εκπροσώπων των τοπικών αρχών / ΜΚΟ που υποστηρίζουν τους μετανάστες και πιθανών εθελοντών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Aποτελέσματα:
O2.1. Δέκα εκδηλώσεις σε κάθε χώρα, 50 εκδηλώσεις συνολικά, διάρκειας 1,5 – 2 ώρες η καθεμία. Ο αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων ανά εκδήλωση είναι είκοσι.
O2.2. Ενημέρωση για το έργο και συμμετοχή στις δραστηριότητες, μέσω της διανομής φυλλαδίων, αφισών, εκστρατειών μέσω ραδιοφώνου και facebook, καθώς και τοπικών εκδηλώσεων.

Παραδοτέα:
D2.1. Ιστοσελίδα και Ιστολόγιο του Έργου σε 9 γλώσσες.
D2.2. Μία Αφίσα σε 5 γλώσσες
D2.3. Φυλλάδια που απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών σε 5 γλώσσες
D2.4. 4 φυλλάδια σε γλώσσα Εταίρου και στα αγγλικά, με στόχο τους
D2.5. Ραδιοφωνική Διαφήμιση σε 1 γλώσσα (Αγγλικά)

ΠΕ3: Δραστηριότητες συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου

Αποτελέσματα:
03.1. Εργαστήριο με εταίρους για την παρουσίαση του εργαλείου αξιολόγησης γλώσσας
03.2. Γλωσσική Εκπαίδευση
03.3. Εργαστήρια σχετικά με <Διαπολιτισμικές δεξιότητες, κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες, πολιτιστική ευαισθητοποίηση και πολιτική εμπιστοσύνη>.

Παραδοτέα:
D3.1. Εργαλείο αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων
D3.2. 3 προγράμματα κατάρτισης για τα 3 επίπεδα CEFR
D3.3. 3 εγχειρίδια ασκήσεων για τα 3 επίπεδα CERF
D3.4. Προγράμματα Κατάρτισης για το εργαστήριο <Διαπολιτισμικές δεξιότητες, κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες, για Υπηκόους Τρίτων Χωρών>
D3.5. Εκπαιδευτικό υλικό για το εργαστήριο <Διαπολιτισμικές δεξιότητες, κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες, για Υπηκόους Τρίτων Χωρών>

ΠΕ4: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ MINGLING

Αποτελέσματα:
04.1. 20 MINGLING EXPERIENCES σε κάθε χώρα,
04.2. 1 διακρατικό εργαστήριο στην Ισπανία για την κατάρτιση εκπαιδευτών
04.3. 5 εργαστήρια X 10 συμμετέχοντες(1 σε κάθε χώρα-εταίρο, για την εκπαίδευση συνολικά 50 διαμεσολαβητών, 10 σε κάθε χώρα-εταίρο)

Παραδοτέα:
D4.1. Ένας Οδηγός Μεθοδολογίας για τους διαμεσολαβητές
D4.2. Ερωτηματολόγια για την αντιστοίχιση των ΥΤΧ με ντόπιους
D4.3. Υπογεγραμμένες Λίστες Συμμετεχόντων και Φωτογραφίες

ΠΕ5: Αξιολόγηση και καθοδήγηση της ενεργού ιθαγένειας με χρήση του EMKIT

Αποτελέσματα:
05.1: Εργαστήριο «Αποτελεσματική πολυπολιτισμική επικοινωνία και καθοδήγηση»
05.2. Εργαστήριο ‘Πώς να χρησιμοποιήσετε τα OACAT & EMKIT’
05.3.Συμβουλευτικές Συνεδρίες για την Aξιολόγηση, Aνάπτυξη και Τήρηση ενός σχεδίου δράσης, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες

Παραδοτέα:
D5.1. Επικαιροποίηση του Διαδραστικού Εργαλείου Εκτίμησης της Ενεργού Πολιτότητας (OACAT) και του EMKIT
D5.2. Ένας οδηγός καθοδηγητή σχετικά με τον «τρόπο χρήσης των OACAT & EMKIT» (συμπεριλαμβανομένου ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βίντεο)
D5.3. Εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικά για την «Αποτελεσματική Πολυπολιτισμική Επικοινωνία & Καθοδήγηση»

ΠΕ6: Ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Αποτελέσματα:
06.1. Εργαστήριο με τους εταίρους για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών της δομής και του περιεχομένου του HtM
06.2. Ανασκόπηση του HtM από εταίρους, ενδιαφερομένους και εμπειρογνώμονες
06.3. Διεθνές Συνέδριο

Παραδοτέα:
D6.1. Καταγραφή των εμπειριών και ορθών πρακτικών από την υλοποίηση του έργου σε κάθε χώρα-εταίρο (έγγραφο)
D6.2. Ηλεκτρονική πλατφόρμα HtM